glasul-hd.ro Web analytics

Special

1 Mai muncitoresc în presa vremii. Dacă doriți să retrăiți, sărbătoarea proletariatului închinată ”iubiților conducători”

„Ziua muncii” era întâmpinată de muncitorii hunedoreni cu rezultate deosebite în realizarea indicatorilor de plan. De fapt 1 Mai se transformase, în regimul comunist, într-o zi închinată partidului în primii ani ai regimului „popular”, pentru ca, în ultima perioadă, să fie confiscată în totalitate de Nicolae Ceaușescu. Bucuria „clasei muncitoare” consta în câte o serbare câmpenească precedată de o defilare a „forțelor” proletariatului care prezentau mărețele realizări constând în depășirea cifrelor planului anual de producție.

1 Mai 1948

În primul an de regim comunist, sărbătorirea zilei de 1 Mai era încă tributară frustrărilor față de „regimul burghezo-moșieresc”. Propaganda comunistă umplea publicațiile vremii de lozinci, articole mobilizatoare și minciuni propagandistice referitoare la depășirea indicatorilor de producție în toate sectoarele economiei. 31492494_936422796537994_1526634193944051712_n„Scânteia” publică pe prima pagină a ediției (număr special) de 1Mai 1948 un articol semnat de însuși Secretarul PMR, Vasile Luca, în care evocă însemnătatea „Zilei solidarității internaționale a celor ce muncesc” pentru clasa muncitoare din România.

„Clasa muncitoare și alături de ea masele largi populare sărbătoresc cu cel mai mare entuziasm ziua de luptă și solidaritate internațională a celor ce muncesc. Pentru poporul nostru muncitor ziua de 1 Mai 1948 are o importanță deosebită. Este primul 1 Mai în republica Populară Română sub oblăduirea noii Constituții – Constituția care a consfințit marile cuceriri democratice realizate de poporul nostru muncitor  prin lupte grele duse împotriva reacțiunii împotriva exploatatorilor și asupritorilor. Pentru întâmpinarea primului 1 Mai în RPR, în fabrici și uzine, în mine și pe ogoare s-au desfășurat într-o mare fierbere de pregătire, entuziaste întreceri pentru ridicarea producției și terminarea cu rezultate necunoscute  în zeci de ani a campaniei de însămânțări”.

În ediția specială dedicată zilei de 1 mai a publicației Scânteia, este publicat și un amplu reportaj despre „IMS Hunedoara – Cetatea  clasei muncitoare, cetate a oțelului”, semnat de Victor Rusu.

Duminică 1 Mai 1949

31530531_936422789871328_6561803085813907456_nLa nici doi ani de la preluarea puterii de către comuniști,  Publicația „Zori Noi”, organ al PMR pentru Valea Jiului, deschidea ediția de sărbătoare cu un articol mobilizator: „Ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc – Prilej de noi angajamente pentru sporirea producției de cărbune” semnat de Suder Viliam membru al CC al PMR.

„1Mai este măreața zi de luptă și de sărbătoare a proletariatului, ziua solidarității internaționale a muncitorilor din întreaga lume. Pentru minerii din Valea Jiului care au cunoscut sub formele cele mai sălbatice exploatarea și teroarea regimurilor burghezo-moșierești, 1 Mai a constituit de-a lungul anilor o zi de reîmprospătare a forțelor și de verificare a tăriei lor, o zi de noi speranțe și de îmbărbătare la lupta  pentru descătușarea din robia capitalistă.”

Tot pe prima pagină „Zori Noi” publica, „spre aducere aminte” un articol cu un titlu sugestiv: „Jandarmi, poliție, arestări și bătăi – Așa era altădată 1 Mai”. În subsolul paginii sunt prezentate șase fotografii ale minerilor „fruntași în producție” sub genericul „Cinste lor!”

Vineri, 1 Mai 1953

31460845_936422816537992_6571589039948824576_nLa șase ani de la instaurarea regimului comunist sunt evidențiate mai mult valențele internaționale ale zilei de 1 Mai, în contextul intensificării războiului rece și al „luptei de clasă”. „Drumul Socialismului” publică pe prima pagină poza celor patru „tătuci” ai comunismului: Marx, Engels, Lenin și Stalin și un articol semnat de Cotoț Ioan – prim secretar al Comitetului Regional al PMR Hunedoara.

„Pe întreg cuprinsul pământului steagul roșu al muncitorilor înfrățiți fâlfâie vestind marea sărbătoare a omenirii, ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc, ziua frăției muncitorilor din toate țările în lupta pentru pace, independență națională și socialism, chemând popoarele la înnoirea lumii așa cum a scris marele și nemuritorul Stalin în proclamația de la 1 Mai 1921 <<… muncitorii au ales anume ziua aceasta, ziua de 1 Mai, când natura se trezește din amorțirea iernii, când pădurile și munții se înveșmântează în verdeață, când câmpiile și luncile înfloresc, când soarele începe să încălzească mai puternic, când în aer se simte bucuria înnoirii, când natura reînvie năvalnic în toată splendoarea ei; ei ai hotărât să vestească sus și tare, tocmai în această zi, lumii întregi, că muncitorii aduc omenirii primăvara și eliberarea din lanțurile capitalismului, că muncitorii sunt chemați să reînnoiască lumea pe baza libertății și a socialismului. >>”

Nu lipsesc din ediția de 1 Mai 1953 nici articolele mobilizatoare grupate sub genericul „Schimburi de onoare în cinstea zilei de 1 Mai, în care sunt prezentate „mărețe realizări” ale muncitorilor din fabricile, uzinele, minele și de țăranii pe ogoarele județului Hunedoara.
Peste un an, în 1 Mai 1954, organul Comitetului Raional al PMR Petroșani și al Sfatului Popular Raional, „Steagul Roșu” rămâne fidel „trendului” politicii Cominterniste impuse în acea perioadă de regimul Dej, fidel Moscovei.  În interiorul ziarului teri pagini sunt dedicate publicării discursului liderului comunist al Uniunii Sovietice Nichita Hrușciov. Pe prima pagină, un articol nesemnat evocă anvergura internațională a mișcării muncitorești continuând de asemenea prezentarea „schimburilor de onoare” și a „mărețelor realizări.

1 Mai, în „epoca de aur”

31531322_936422826537991_1684334428001665024_nÎn 1970 „Ziua internațională a solidarității celor ce muncesc” era sărbătorită prin manifestări de stradă și serbări câmpenești. Influența Moscovei scăzuse destul de mult în România, care părea să treacă la un „socialism cu față umană” sub conducerea noului lider, Nicolae Ceaușescu. Chiar dacă se păstrează „întrecerea socialistă” în toate ramurile vieții, clasei muncitoare i se dă posibilitatea să se bucure de ziua de 1 Mai fiind organizate parade, competiții sportive și petreceri populare. Nici publicațiile oficiale ale PCR nu mai scot ediții speciale dedicate zilei de 1 Mai. Astfel că, bucurându-se de zilele libere din 1 și 2 mai, în 1970 Drumul Socialismului apare doar în a treia zi a lunii cu ample articole despre „Sărbătoare de 1 mai pe meleaguri hunedorene”.

Începând din 1980, Nicolae Ceaușescu confiscă orice sărbătoare dedicată Partidului sau României, transformând fiecare manifestare populară într-un omagiu adus „celui mai iubit fiu al poporului”. Nu fac excepții nici articolele publicate în presa vremii. Drumul Socialismului din 1 Mai 1983 deschide ediția cu un amplu material dedicat „Marii adunări populare din Capitală”.

„Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului, au participat sâmbătă după-amiază la marea adunare populară organizată de Comitetul municipal București al P.C.R. în cinstea zilei de 1 Mai. Sărbătorirea tradiționalei zi de 1 Mai, zi a primăverii și a muncii, a solidarității internaționale a celor ce muncesc, a constituit pentru toți cetățenii patriei, români, maghiari, germani și de alte naționalități, un nou moment deosebit, prilej de a aduce un fierbinte omagiu Partidului Comunist Român, continuatorul celor mai înalte tradiții revoluționare din țara noastră, care a făcut din întâmpinarea aspirațiilor fundamentale ale poporului român suprema rațiune a existenței sale, călăuzind destinele națiunii pe drumul glorios și luminos al libertății, demnității și progresului al edificării noii orânduiri socialiste.”

31564267_936422863204654_140625849270403072_n1988 –  „Ziua frăției muncitorilor de pretutindeni”

În 1988 ziua de 1 Mai era deja deturnată spre cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu. Drumul Socialismului informează despre participarea cuplului de dictatori la „Adunarea festivă consacrată zilei de 1 Mai” și vorbește despre un eveniment inventat de propaganda comunistă pentru a-l lega pe Ceaușescu de Ziua Muncii: „Marea demonstrație antifascistă și antiimperialistă de la 1 Mai 1939”  Propaganda susținea că la pretinsa manifestare din 1939 a participat în calitate de organizator și dictatorul comunist.

31433024_936422853204655_1326298274805579776_n1989 – Ultimul „bal”

Ultimul 1 Mai sărbătorit în regimul comunist se desfășoară, ca toate de până atunci, sub genericul luptei continue pentru depășirea indicatorilor de plan în economie. Continuă omagiul adus „iubiților conducători” de către poporul recunoscător. Drumul Socialismului ne informează că „Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au participat la deschiderea Expoziției omagiale fotodocumentare și de carte organizată cu prilejul aniversării a 100 de ani de la declararea zilei de 1 mai ca zi a solidarității internaționale a celor ce muncesc și a 50 de ani de la marea demonstrație patriotică antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939”.