glasul-hd.ro Web analytics


Publicitate

PRELUNGIRE apel de selecție nr. 1/2020- varianta simplificată

Măsura 1.1/1B Cooperare în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale

 

PRELUNGIRE apel de selecție nr. 1/2020- varianta simplificată

Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 1.1/1B Cooperare în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale

Data lansării apelului de selecție:12.06.2020

Tipurile de beneficiari eligibili:

În contextul fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2, solicitanții/beneficiarii eligibili ai operațiunilor implementate prin LEADER sunt entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare. Sunt acceptate ca solicitanți/beneficiari eligibili formele de asociere neconstituite juridic (parteneriate informale) doar în cazul măsurilor din SDL elaborate în baza art. 35 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.

Solicitanții eligibili sunt PARTENERIATE constituit în baza unui acord de cooperare din cel puțin doi parteneri (din categoriile de mai jos), conform art. 35 alin.1 din Reg. UE 1305/2013, din care cel putin unul trebuie sa fie fermier:

 • Fermieri (persoane fizice și/sau entități cu formă de organizare juridică);
 • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 • Organizații neguvernamentale;
 • UAT/Comune;
 • Unități de agrement și de alimentație publică.

 

Liderul de parteneriat trebuie să se încadreze în următoarele forme de organizare (listă indicativă):

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare)
 • Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare)
 • Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare)
 • Societăţi comerciale (înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile ulterioare)
 • Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (înfiinţate în baza Legii nr. 36/1991, cu modificările şi completările ulterioare)
 • Cooperative agricole (înfiinţate în baza Legii nr. 566/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare)
 • Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare)
 • Grupuri de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea ți funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare)
 • UAT/Comune.

Finanțarea proiectului este eligibilă cu condiția ca toți partenerii să aibă sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de GAL și investiția să se realizeze pe teritoriul GAL.

 • Fondurile disponibile pentru măsura 1/1B „Cooperare în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale agricole și pomicole”: 105.000 euro

Valoarea nerambursabilă a unui proiect:  maxim 35.000 euro

Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maxima a sprijinului acordat prin proiect.

Intensitatea sprijinului este 100% cu respectarea intensităților sprijinului menționate în secțiunea acțiuni eligibile din fișa măsurii și ghidul solicitantului. În cazul în care proiectul include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri, se aplica rata maxima a sprijinului pentru măsura respectivă.

Programul de primire a proiectelor în timpul sesiunii este în fiecare zi lucrătoare de la 9:00-16:00.

 • Data limită de primire a proiectelor și locul unde de se pot depune proiectele: 31.08.2020 ora 12.00 la sediul operațional al Asociației Microregiunea Țara Hațegului-Ținutul Pădurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Clădirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara
 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Măsura 1.1/1B „Cooperare în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale” https://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/
 • Disponibilitatea la sediul operațional GAL a versiunii pe suport tipărit a documentelor aferente măsurii lansate.

Datele de contact ale Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL unde solicitantii pot obține informații suplimentare:

Sediul operațional: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Clădire CEPROMIN), Deva, jud. Hunedoara

Tel: 0354 411 150; 0762 695 509

E-mail: padurenihd.leader@gmail.com

Back to top button