glasul-hd.ro Web analytics

Actualitate

Ministrul Agriculturii schimbă ordonanța subvențiilor Apia

Schimbări importante în Ordonanța Subvențiilor, așa cum mai este cunoscută Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.
Pe site-ul Ministerului Agriculturii a fost publicat un proiect de ordonanță de urgență cu mai multe schimbări în procedura de bază pentru plata subvențiilor pe care fermierii le încasează de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Iată cele 6 modificări la actul normativ în vigoare:
1.La articolul 8 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera n1 ), cu următorul cuprins:
„n1) prin excepție de la prevederile lit.n), pentru anul 2020, tabelul centralizator prevăzut la art. 7 alin. (2) lit. a), art. 7 alin. (21
) lit. a) și b) și art. 71 alin. (1) lit. a) și b) poate fi încheiat și depus până la data limită de depunere a modificărilor la cererea unică de plată.”
2.La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Cererile unice de plată se depun până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic la centrele APIA, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea şi se înregistrează în Sistemul Integrat de Administrare şi Control prevăzut în art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013. Potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 din 11
martie 2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cererile unice de plată pot fi depuse şi după data limită de depunere, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la termenul stabilit. Modificările la cererile unice de plată se depun fără penalităţi de întârziere până la data de 31 mai a anului în cauză, conform art. 15 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014. Depunerea unei modificări a cererii unice de plată după data limită pentru o astfel de depunere, determină o reducere de 1 % pe zi lucrătoare a sumelor pentru utilizarea efectivă a parcelelor agricole în cauză, potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014. Modificările cererilor unice de plată sunt admisibile doar până la data-limită de depunere cu întârziere a cererilor unice de plată.”
3. La articolul 8, alineatul (22) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(22)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul în care Comisia adoptă un Regulament care prevede derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește data finală de depunere a cererilor unice și data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice aferente unui anumit an calendaristic, se procedează astfel:
a) cererile unice de plată se depun până la data finală de depunere a cererilor unice prevăzută de regulamentul respectiv, fără a se aplica penalităţi de întârziere, dacă nu s-a emis ordinul de stabilire a datei-limită de depunere a cererilor unice de plată prevăzut la lit. c);
b) modificările la cererile unice de plată se depun fără penalităţi de întârziere până la data pentru o astfel de depunere prevăzută în regulamentul respectiv, dacă nu s-a emis ordinul de stabilire a datei limită de depunere a cererilor unice de plată prevăzut la lit. c);”
c) în cazul în care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale decide stabilirea unei alte date-limită de depunere a cererilor unice de plată, anterioară datei-limită maxime stabilite prin regulamentul respectiv, data-limită se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Aceasta este şi data-limită de depunere a modificărilor cererilor unice de plată fără penalităţi de întârziere.
4. La articolul 12, alineatele (3) și (4) se abrogă.
5. La articolul 26, alineatele (2), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
“(2) Plata este supusă condițiilor prevăzute pentru schemele de plăți directe menționate la Art. 1 alin (2) literele a)-c) și, după caz, la literele d) și e), iar cuantumul plății este egal cu valoarea totală a acestor plăți directe care urmează să fie alocate fermierului în fiecare an.“
“(4)Accesarea schemei simplificate pentru micii fermieri se poate face numai în anul 2015, cu posibilitatea retragerii în oricare dintre anii ulteriori anului depunerii cererii unice de plată.“
“(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), intrarea în schema simplificată pentru micii fermieri se poate face prin moştenire.“
6. La Articolul 411 , alineatul (1)se modifică și va avea următorul cuprins:
“(1) Controalele la faţa locului pot fi anunţate cu condiţia ca acest lucru să nu aducă atingere scopului sau eficacităţii acestora. Orice preaviz nu depăşeşte 14 zile. Cu toate acestea, în cazul controalelor la faţa locului ale cererilor de ajutor sau de plată pentru animale în cadrul măsurilor de sprijin pentru animale, preavizul nu depăşeşte 48 de ore. De asemenea, în cazul în care legislaţia aplicabilă actelor şi standardelor relevante în materie de ecocondiţionalitate impune efectuarea controalelor la faţa locului în mod inopinat, preavizul de maxim 48 ore se aplică, în cazul controalelor la faţa locului referitoare la ecocondiţionalitate. “

Sursa:www.agrointel.ro

Back to top button