glasul-hd.ro Web analytics

Publicitate

Apel de selecție nr. 1/2021- Măsura 1.2/1C Transfer de cunoștinte, formare și învățare continua

Apel de selecție nr. 1/2021- varianta simplificată

Măsura 1.2/1C Transfer de cunostinte, formare si invatare continua

 

 • Data lansării apelului de selecție: 14.12.2021
 • Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 1.2/1C Transfer de cunostinte, formare si invatare continua
 • Tipurile de beneficiari eligibili:

În contextul fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2, solicitanții/beneficiarii eligibili ai operațiunilor implementate prin LEADER sunt entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare.

In conformitate cu fisa masurii 1.2/1C, beneficiarii eligibili pentru susţinerea acestei măsuri sunt entităţile sau organismele care vor asigura transferul de cunoştinţe şi/sau acţiuni de informare în beneficiul persoanelor implicate în sectoarele agricol, alimentar, manageri de exploataţii, agenţi economici / IMM-uri care activează în zonele rurale din teritoriul GAL.

Beneficiarii transferului de cunoştinţe şi al acţiunilor de informare trebuie să fie persoanele implicate în sectoarele agricol, alimentar şi silvic, manageri de exploataţii şi alţi agenţi economici care sunt IMM-uri care funcţionează în teritoriul acoperit de GAL.

Beneficiarii indirecți sunt reprezenți de beneficiarii măsurilor M2.1, M2.2,M2.3, M6.1, M6.2 la care se adaugă titularii/membrii exploatatiilor agricole, antreprenori din mediul rural, formele asociative, din teritoriul GAL .

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în nume colectiv–SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă–SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni–SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni–SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată– SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Asociatii si fundatii (înfiinţată în baza OG 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Orice alte entitati publice sau private.

Cursurile de formare profesională organizate prin masura 1.2 nu se supun prevederilor art. 21 din Ordonanţa nr. 129/2000 privind autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor.

 • Fondurile disponibile pentru acesta sesiune:24.851 euro.

Intensitatea sprijinului 100%. Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.

 • Termenului de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) este 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului).
 • Programul de primire a proiectelor în timpul sesiunii este în fiecare zi lucrătoare de la 9:00-15:00.
 • Data limită de primire a proiectelor și locul unde de se pot depune proiectele: 31.01.2022, ora 12.00 la sediul operational al Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara
 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Măsura 1.2/1C „Transfer de cunostinte, formare si invatare continua”;http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/m-1-2-transfer-de-cunostinte-formare-si-invatare-continua/
 • Disponibilitatea la sediul operational GAL a versiunii pe suport tiparit a documentelor aferente masurii lansate.

 

Datele de contact ale Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:

Sediul operational: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Cladire CEPROMIN), Deva, jud. Hunedoara

Tel: 0354 411 150; 0762 695 509

E-mail: padurenihd.leader@gmail.com

https://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/

Presedinte/Reprezentant legal

Carmen MICU

Back to top button