glasul-hd.ro Web analytics


Publicitate

Apel de selecție nr. 1/2020- varianta simplificată – Măsura 1.1/1B Cooperare in scopul crearii de forme asociative, retele si clustere, grupuri operationale pentru diversificarea activitatilor rurale

Apel de selecție nr. 1/2020- varianta simplificată

Măsura 1.1/1B Cooperare in scopul crearii de forme asociative, retele si clustere, grupuri operationale pentru diversificarea activitatilor rurale

 • Data lansării apelului de selecție:12.06.2020
 • Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 1.1/1B Cooperare in scopul crearii de forme asociative, retele si clustere, grupuri operationale pentru diversificarea activitatilor rurale agricole si pomicole
 • Tipurile de beneficiari eligibili:

În contextul fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2, solicitanții/beneficiarii eligibili ai operațiunilor implementate prin LEADER sunt entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare. Sunt acceptate ca solicitanți/beneficiari eligibili formele de asociere neconstituite juridic (parteneriate informale) doar în cazul măsurilor din SDL elaborate în baza art. 35 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.

Solicitantii eligibili sunt PARTENERIATE constituit in baza unui acord de cooperare din cel putin doi parteneri (din categoriile de mai jos), conform art. 35 alin.1 din Reg. UE 1305/2013, din care cel putin unul trebuie sa fie fermier:

 • Fermieri (persoane fizice și/sau entități cu formă de organizare juridică);
 • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 • Organizații neguvernamentale;
 • UAT/Comune;
 • Unități de agrement și de alimentație publică.

Liderul de parteneriat trebuie să se încadreze în următoarele forme de organizare (listă indicativă):

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare)
 • Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare)
 • Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare)
 • Societăţi comerciale (înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile ulterioare)
 • Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (înfiinţate în baza Legii nr. 36/1991, cu modificările şi completările ulterioare)
 • Cooperative agricole (înfiinţate în baza Legii nr. 566/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare)
 • Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare)
 • Grupuri de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare)
 • UAT/Comune.

Finanțarea proiectului este eligibilă cu condiția ca toti partenerii să aibă sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de GAL și investiția să se realizeze pe teritoriul GAL.

 • Fondurile disponibile pentru masura 1/1B „Cooperare in scopul crearii de forme asociative, retele si clustere, grupuri operationale pentru diversificarea activitatilor rurale agricole si pomicole”: 105.000 euro

Valoarea nerambursabila a unui proiect:  maxim 35.000 euro

Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maxima a sprijinului acordat prin proiect.

Intensitatea sprijinului este 100% cu respectarea intensitatilor sprijinului mentionate in sectiunea actiuni eligibile din fisa masurii si ghidul solicitantului. În cazul în care proiectul include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri, se aplica rata maxima a sprijinului pentru masura respectiva.

Programul de primire a proiectelor în timpul sesiunii este în fiecare zi lucrătoare de la 9:00-16:00.

 • Data limită de primire a proiectelor și locul unde de se pot depune proiectele: 21.07.2020 ora 12.00 la sediul operational al Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara
 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Măsura 1.1/1B „Cooperare in scopul crearii de forme asociative, retele si clustere, grupuri operationale pentru diversificarea activitatilor rurale agricole si pomicole”;https://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/
 • Disponibilitatea la sediul operational GAL a versiunii pe suport tiparit a documentelor aferente masurii lansate.

Datele de contact ale Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:

Sediul operational: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Cladire CEPROMIN), Deva, jud. Hunedoara

Tel: 0354 411 150; 0762 695 509

E-mail: padurenihd.leader@gmail.com

Back to top button
Close
Close