glasul-hd.ro Web analytics

Administrație

Primăria Municipiului Deva începe reactualizarea dosarelor pentru devenii care solicită o locuință socială

Toate persoanele care au depuse dosare pentru atribuirea de locuințe sociale sunt rugate ca, până la data de 30 octombrie 2020, să procedeze la reactualizarea actelor depuse la dosar, în vederea întocmirii listei de priorități valabilă pentru anul 2021. De acest demers se ocupă Direcția de Asistență Socială Deva, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Deva.

Lista cu actele necesare se găsește pe site-ul Primăriei Municipiului Deva – http://www.xn--primriadeva-bkb.ro/, secțiunea Direcția de Asistență Socială Deva– Probleme/Tipizate/Lămuriri–Locuințe ANL, Locuințe sociale, Locuințe de necesitate, Locuințe de serviciu – Locuințe sociale sau în secțiunea Locuințe ANL, Sociale, Necesitate, Serviciu – Locuințe sociale.

Actele necesare pentru reactualizarea dosarelor pentru atribuirea unei locuințe sociale sunt:
Declaraţie notarială, actualizată, din care să rezulte că titularul, împreună cu soţul/soţia şi ceilalţi membri majori din familia acestuia, nu deţin în proprietate o altă locuinţă, nu au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe, nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă destinată închirierii din fondul locativ de stat (obligatoriu)
Acte doveditoare din care să rezulte venitul net pe ultimele 12 luni (obligatoriu), respectiv:
– Pentru persoanele majore – adeverință eliberată de unitatea angajatoare (pe ultimele 12 luni, pentru toate persoanele din familie angajate)
– Pentru pensionari – adeverință de la Casa Județeană de Pensii Hunedoara (pe ultimele 12 luni) + cupon pensie pe ultima lună + copie xerox după decizia de pensionare
– Pentru persoanele cu handicap – adeverință pentru indemnizație persoană cu handicap eliberată de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara (pe ultimele 12 luni)
– Pentru șomeri – adeverinţă de șomaj eliberată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara
– Pentru persoanele beneficiare de alocații și/sau ajutor social – fișa plăților eliberată de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara (pe ultimele 12 luni)
– Pentru persoanele beneficiare de pensie alimentară – mandat poștal pentru veniturile încasate de la Poșta Română (pe ultimele 12 luni sau pe ultima lună, însoțit de declarație pe propria răspundere privind venitul net încasat pe ultimele 12 luni)
– Pentru persoanele care lucrează în străinătate – acte de venit (copie xerox și traduse în limba română), extras de cont bancar (pe ultimele 12 luni), contract de muncă (copie xerox și tradus în limba română)
– Alte acte doveditoare privind veniturile
Acte doveditoare din care să rezulte unde locuieşte persoana, dacă și-a schimbat domiciliul sau a expirat contractul (copie xerox), respectiv:
– contract de vânzare-cumpărare pentru locuinţa unde este tolerat în spaţiu şi adeverinţă de la asociaţia de proprietari de unde să rezulte că este luat în evidenţă şi plăteşte taxele comune la acea adresă; iar în cazul în care nu poate dovedi cu acte, titularul cererii va depune declaraţie pe propria răspundere privind situaţia locativă actuală
– contract de închiriere înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Deva pentru chiriaşii care locuiesc în spaţii din fondul locativ privat/contract de închiriere încheiat cu firma proprietară a căminului de nefamilişti/contract de comodat încheiat cu proprietarul imobilului, pentru chiriașii care locuiesc în spații din fondul locativ privat
– contract de închiriere încheiat cu Municipiul Deva, în cazul în care titularul cererii locuieşte într-un cămin aflat în proprietatea Municipiului Deva
– declaraţie pe propria răspundere a titularului care nu poate face dovada situației locative actuale
Acte de stare civilă pentru titular și membrii familiei, în cazul modificării acesteia (copii xerox și originale), respectiv:
– certificate de naştere
– certificat de căsătorie
– buletin/carte de identitate de unde să rezulte domiciliul stabil/flotant pe raza municipiului Deva sau carte de identitate provizorie pe raza municipiului Deva
– buletin/carte de identitate de unde să rezulte domiciliul în localitatea unde are sediul instituţia de ocrotire socială din judeţul Hunedoara pentru titularul cererii care face dovada că a fost instituţionalizat şi are loc de muncă pe raza municipiului Deva
– sentință civilă definitivă de divorț – dacă este cazul
– certificat de deces – dacă este cazul
– hotărâre eliberată de DGASPC Hunedoara sau sentință judecătorească privind stabilirea măsurii de plasament în regim de urgență pentru copii
– alte acte doveditoare privind starea civilă
Certificat medical eliberat de instituţia medicală competentă, semnat de medicul specialist şi de conducătorul acestei instituţii, în cazul în care titularul sau un membru al familiei, suferă de una din bolile prevăzute în Anexa 2 la O.U.G. nr.40/1999 care necesită atribuirea unei camere în plus:
– Certificat de încadrare în grad de handicap grav/accentuat
– Certificat de încadrare în grad de invaliditate I sau II
În cazul în care o persoană face parte din următoarele categorii, va depune actele doveditoare:
– persoane şi familii evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari – copie xerox după contractul de închiriere al locuinţei retrocedate către foştii proprietari sau după hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care s-a anulat contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei, copie xerox după actul de deţinere al locuinţei în care locuiesc în prezent (dacă este cazul) sau alte documente legale privind titlul locativ, copie sentinţă definitivă şi irevocabilă de evacuare sau notificare privind refuzul reînnoirii contractului de închiriere, copie hotărâre definitivă şi irevocabilă de revendicare imobil/dispozitie de restituire, după caz
– tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială – adeverinţă de la instituţia de unde provine
– veterani şi văduve de război, beneficiari ai prevederilor Legii nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi ai prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare – certificat de încadrare în categoria respectivă
– repatriaţi – copie cu actele care atestă dobândirea sau redobândirea cetăţeniei române
– în cazul titularului de cerere care a absolvit o instituție de studii superioare – diploma de studii sau adeverință eliberată de instituția unde a absolvit studiile (copie și original)
– pentru sportivii de performanţă cu rezultate deosebite, recunoscute pe plan naţional şi/sau internaţional/Olimpiadă (Jocuri olimpice), legitimaţi la cluburi sportive din ţară – diplomele obţinute de sportivi pe plan naţional şi/sau internaţional/Olimpiadă (Jocuri olimpice) şi legitimaţia de sportiv eliberată de un club sportiv din ţară
Orice alte acte care atestă modificarea situaţiei familiale sau care mai sunt necesare pentru completarea dosarului

Data limită de depunere a actelor este 30 octombrie 2020.

Reamintim că de curând au fost date în folosință 72 de locuințe sociale în două blocuri din cartierul Grigorescu.
De asemenea, Primăria Municipiului Deva a mai achiziționat un teren pe strada Depozitelor, unde vom construi până în vara anului viitor încă 140 de locuințe sociale pentru familiile cu venituri reduse și care au dificultăți financiare. Am realizat PUZ-ul și ne aflăm în faza de licitație pentru rețelele de utilități.

Back to top button